อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ประภาพรรณ ประเสริฐศรีศิลปกรรม
2นางสาว วิลาสินี คงคุมภัยศิลปกรรม
3นาย อดิเทพ เสียงไพเราะศิลปกรรม
4นางสาว มาลาริน บุญวันต์ศิลปกรรม
5นาย พีระยศ แก้วปัญญาศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นพเก้า เสียงไพเราะปวช.
2นางสาว ศิริลักษณ์ อร่ามเรืองปวช.
3นางสาว จันทร์ธิวา แสนซุ้งปวช.
4นางสาว ชญานิศ จักรัสปวช.

ประเภท :

บทคัดย่อ

ดอกแก้วถือเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนครปฐม เอกลักษณ์พิเศษ คือ เมื่อออกดอกสีจะขาวโพลนทั้งต้นจะมีกลิ่นหอมมาก ผู้วิจัยจึงได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับชุด “แก้วสุมาลีศรีนครปฐม” โดยนำเทคนิคงานช่างทองโบราณ การฉลุ การม้วนดัด การบัดกรีประกอบ การขัดแต่งและการประดับอัญมณีด้วยมือสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีความสวยงามและทรงคุณค่ากับผู้สวมใส่และเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สื่บสานงานช่างทองโบราณให้คงอยู่กับชาติไทยตลอดไปอีกทางหนึ่งด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นชุดเครื่องประดับประกอบด้วย จี้ประกอบสร้อย ต่างหู แหวน ทำจากเงิน ประดับด้วยอัญมณี
- สามารถนำมาใช้ประดับตกแต่งร่างกายได้
- สามารถนำมาเป็นของขวัญในวันสำคัญได้