มหัศจรรย์ใบเทียนกิ่ง(Henna Miracle)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อาภัสรา นามมนตรีสามัญ
2นาง อุษา คงเพ็ชร์สามัญ
3นาย อรรณพ สิมพิลาสามัญ
4นาง ภัทรินทร์ พงษ์สาระนันทกุลสามัญ
5นาง ฐานวีร์ ณ นครพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กระรอก -ปวช.
2นางสาว เกตุสุดาพร สุระปวช.
3นางสาว จิราพร สังฆมณีปวช.
4นางสาว นริศรา บัวน้อยปวช.
5นาย นิตยา มาวังปวช.
6นางสาว โสภณา นาคเกษมปวช.
7นางสาว ฉัตรชนก พ่วงแพปวส.
8นาย จีรวุฒิ กรังพานิชย์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากรรมวิธีในการนำใบเทียนกิ่งมาย้อมผม เพื่อศึกษาอัตราส่วนของสารสกัดจากใบเทียนกิ่งกับส่วนผสมจากธรรมชาติในการเปลี่ยนสีผม และ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบเทียนกิ่งกับส่วนผสมจากธรรมชาติในการเปลี่ยนสีผม ผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมที่มีขายอยู่ในท้องตลาดนั้น เป็นสีที่ได้จากการสังเคราะห์ มีสารที่เป็นอันตรายผสมอยู่ ทำให้เกิดอาการแพ้ ผื่นคันขึ้น และเป็นอันตรายมาก ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าสมุนไพรในธรรมชาติที่ช่วยติดสีผม พบว่าใบเทียนกิ่งซึ่งเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายในชุมชนสามารถนำมาแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ย้อมสีผม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สารสกัดจากใบเทียนกิ่งที่เกิดจากการนำไปตากแห้งและบดเป็นผง และนำผงมาผสมกับน้ำสะอาดย้อมผม จะสามารถเปลี่ยนผมจากสีดำเป็นสีน้ำตาล เมื่อนำผงมาผสมดอกอัญชันจะเปลี่ยนผมสีดำเป็นสีส้มม่วง และนำผงใบเทียนกิ่งผสมผงกาแฟจะสามารถเปลี่ยนผมสีดำเป็นสีส้มน้ำตาล
สามารถนำใบเทียนกิ่ง มาผลิตให้อยู่ในรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้และนำใบเทียนกิ่งมาแปรรูปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ต่อไป