ตู้ล็อคเกอร์หมวกกันน๊อค SPTC

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ นักเรียน-นักศึกษานิยมการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์จำนวนมากและเพื่อให้ถูกกฎหมายพ.ร.บ.จราจรทางบก ที่ระบุไว้ มาตรา 122 กำหนดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้โดยสารต้องสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ นักศึกษาต้องใส่หมวกกันน๊อค ซึ่งส่วนใหญ่จะวางไว้กับตะกร้าหน้ารถหรือล็อคไว้กับรถ ซึ่งเกิดเหตุการณ์สูญหายขึ้นบ่อยครั้ง ผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์จึงค้นสร้างตู้ล็อคหมวกกันน๊อคเพื่อบริการให้นักเรียน-นักศึกษาได้นำมาฝากไว้ป้องกันการสูญหาย ซึ่งเครื่องจะเปิด-ปิดตู้ได้ต้องมีตัว RFID ที่บันทึกไว้และสามารถเปิด-ปิดได้โดยใช้รหัสผ่านกดที่หน้าตู้ในกรณีลืมตัว RFID โดยถ้ามีการเปิด-ปิดตูล๊อคเกอร์ที่ไม่ถูกต้องจะมีเสียงบัซเซอร์แจ้งเตือนและมีการส่งข้อมูลการเปิด-ปิดผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ตู้ล็อคเกอร์หมวกกันน๊อค SPTC เปิด-ปิดตู้โดยระบบ RFID โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ควบคุม
2. สามารถเปิด-ปิดได้โดยใช้รหัสผ่านกดที่หน้าตู้ในกรณีลืมตัว RFID
3. กรณีเปิด-ปิดตูล๊อคเกอร์ที่ไม่ถูกต้องจะมีเสียงบัซเซอร์แจ้งเตือนและแจ้งเตือนทางไลน์
1. ป้องกันการสูญหายของหมวกกันน๊อคของนักเรียน-นักศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาสวมใส่หมวกกันน๊อขณะขับรถจักรยานยนต์มาวิทยาลัยโดยไม่มีข้ออ้างว่าจะสูญหาย
3. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดวางหมวกกันน๊อคของนักศึกษาภายในวิทยาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วินัย จบเจนไพรอุตสาหกรรม
2นาย พีระพงษ์ จันเขียวอุตสาหกรรม
3นาย นพวิชญ์ ทองหอมอุตสาหกรรม
4นาย ปัญญา แก้วขาวอุตสาหกรรม
5นาย สุรเดช ศิริอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ไชย์วัฒน์ อิสระวราวุฒิปวช.
2นาย รุ่งโรจน์ แสนคำรางปวช.
3นางสาว ปนัดดา คงภักดีปวช.
4นางสาว ลักษมณ สวัสดิรักษาปวช.
5นาย ชาคริต พรมดวงษีปวส.
6นาย ฉัตรชัย เทพธีระชัยปวส.
7นาย ปวิช บุญโชคชัยกฤตปวส.
8นาย จีรวัฒน์ วงศ์ไชยปวส.
9นาย ธีรภัทร์ ขันถีปวส.
10นาย สิรภพ ศรีสุขปวส.