ป้ายไฟเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยวิทยุสื่อสาร

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัญหาจากการจัดงานต่างๆ ซึ่งอยู่ติดกับถนนการมองไม่เห็นของผู้ขับขี่ ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งได้ การใช้ป้ายไฟเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยวิทยุสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน ป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยการควบคุมการทำงานเปิด ปิดด้วยวิทยุสื่อสาร ผู้วิจัยจึงได้ทำการสร้างป้ายไฟเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยวิทยุสื่อสาร ต้นแบบขึ้นมา 1 ชิ้น โดยใช้หลักการออกแบบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีขอบเขตว่าต้องใช้ในการอำนวยความสะดวกทางถนน สามารถใช้งานในที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ประหยัดพลังงาน ป้องกันลดอุบัติเหตุในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

2. ป้ายไฟเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยวิทยุสื่อสาร สามารถทำงานได้ง่ายโดยการสั่งเปิดและปิดการทำงานด้วยวิทยุสื่อสาร ใช้งานในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
1. ป้ายไฟเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยวิทยุสื่อสาร ใช้ในการอำนวยความสะดวกทางถนนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อมรินทร์ ริยาพันธ์อุตสาหกรรม
2นาย ศุภชัย สมนิลอุตสาหกรรม
3นาย เฉลิมชัย เลิศไกรอุตสาหกรรม
4นาย สากล แก้วพิพัฒน์อุตสาหกรรม
5นาย สาธิต ถาวรประสิทธิ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุรสิทธิ์ จันทร์กูลปวช.
2นาย จักรรินทร์ ศรนรินทร์ปวช.
3นาย จักรกริช หนูแทนปวช.
4นาย สุชาติ ปิลวาสน์ปวช.
5นางสาว กัญญารัตน์ มีพัฒน์ปวช.