อุปกรณ์ช่วยเหลือเอนกประสงค์

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัญหาเนื่องจากยานพาหะนะของผู้ประสบอุบัติ เกิดการบิดตัว และทำให้ผู้ขับขี่ ติดอยู่ในตัวรถไม่สามารถออกมาได้ และจำเป็นต้องใช่อุปกรณ์ช่วยถ่าง ซึ่งอุปกรณ์ตัด/ถ่าง แบบทั่วไป มีขนาดใหญ่ ต้องใช้เวลาในการเดินทางนาน หรือ กรณีการช่วยเหลือรถติดหล่มโครนก็ตาม จึงคิดค้นอุปกรณ์ช่วยเหลือเอนกประสงค์ เพื่อการช่วยเหลือรถยนต์ ที่เกิดอุบัติเหตุที่มีการติดอยู่ในห้องโดยสารของรถยนต์ หรือช่วยรถยนต์ ที่มีการติดหล่มโคลน เราจึงได้สร้างอุปกรณ์ช่วยอเนกประสงค์ เพื่อในการใช้งานมากขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

2. สามารถใช้อุปกรณ์ช่วยเอนกประสงค์ ในการช่วยเหลือรถยนต์ที่มีการติดหล่มโคลน
1. ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเอนกประสงค์ ช่วยเหลือรถยนต์ ที่เกิดอุบัติเหตุที่มีการติดอยู่ในห้องโดยสารของรถยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อมรินทร์ ริยาพันธ์อุตสาหกรรม
2นาย สากล แก้วพิพัฒน์อุตสาหกรรม
3นาย เฉลิมชัย เลิศไกรอุตสาหกรรม
4นาย ศุภชัย สมนิลอุตสาหกรรม
5นาย ธนวันต์ บุญมากอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัญญารัตน์ มีพัฒน์ปวช.
2นาย จักรกฤษ หลิ่วคงปวส.
3นาย ณัฐวัส สัมฤทธิ์ปวส.
4นาย ชาญณรงค์ วงศ์พิพันธ์ปวส.