เครื่องปลิดฝักถั่วลิสง

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องปลิดฝักถั่วลิสงโดยผู้เชี่ยวชาญจากการวิจัย เครื่องปลิดฝักถั่วลิสง ค่าเฉลี่ยด้านโครงสร้าง มีความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 คุณภาพจึงอยู่ในระดับดีมาก ผลวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเครื่องปลิดฝักถั่วลิสง คุณภาพของเครื่องปลิดฝักถั่วลิสง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเมื่อเปรียบเทียบกับการปลิดด้วยคนเท่ากับ 3.82 กิโลกรัม/นาที และเครื่องปลิดฝักถั่วลิสงเท่ากับ 8.15 กิโลกรัม/นาที เมื่อเปรียบเทียบเครื่องปลิดฝักถั่วลิสงด้วยคนกับอุปกรณ์ มีปริมาณที่แตกต่างเท่ากับ 4.33 กิโลกรัม/นาที ดังนั้นประสิทธิภาพของเครื่องปลิดฝักถั่วลิสง มีคุณภาพอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิดด้านคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เนื่องจากการปลิดฝักถั่วลิสง อยู่ในระดับดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถทำให้เกษตรกรเพิ่มอัตราการปลิดฝักถั่วลิสง
เครื่องปลิดฝักถั่วลิสงจะมีระยะเวลาในการทำงานน้อยกว่าใช้แรงงานคนและมีประสิทธิภาพมากกว่า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว บุปผา เอียดยอดสามัญ
2นางสาว กิตฏิการ์ ช่วยหนูสามัญ
3นางสาว โชติรส แก้วคงสามัญ
4นาย เมธี ศรีโยธาอุตสาหกรรม
5นางสาว สุทัตตา หัดดูหมัดสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูวเดช บัวอินทร์ปวช.
2นาย อัสนี สุขแก้วปวช.
3นาย บุคอรี หวันมูสอปวช.
4นาย สิทธิศักดิ์ สวัสดิสุขปวส.