เครื่องผ่าปลาแบ่งซีก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อุบล ภู่เกิดประมง
2นางสาว เยาวรัตน์ โกรพบุรีประมง
3นางสาว ชนิตา ทองคุ้มประมง
4นางสาว มยุรี กุลพิพัฒน์รัตน์ประมง

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พอเพียง ธงชัยปวช.
2นาย ชัชนันทร์ สุดดีปวช.
3นาย ภูมิพัฒน์ แดงจีนปวช.
4นางสาว ณัฏฐ์นรี ลักษณะสกุลปวส.
5นาย อิษฎา สังวาลย์ทองปวส.

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การออกแบบและสร้างเครื่องผ่าปลาแบ่งซีก ผลการประเมินประสิทธิภาพ พบว่าการผ่าปลาทูและปลานิลโดยใช้เครื่องผ่าปลาแบ่งซีกที่ประดิษฐ์ ใช้เวลาเฉลี่ย 5.6 และ ุ6.0 วินาที ตามลำดับ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการผ่าแบ่งซีกปลาทูและปลานิลด้วยมือที่ใช้เวลาเฉลี่ย 36.4 และ 46.4 วินาทีตามลำดับ คุณภาพของปลาที่ผ่าด้วยเครื่องผ่าปลาแบ่งซีกปลาพบว่าปลาทูและปลานิลมีรูปทรงไม่ตรงตามความต้องการ 15% และ 10% ตามลำดับ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องผ่าปลาแบ่งซีกที่ประดิษฐ์ขึ้น พบว่าความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย 4.32 มีความพึงพอใจในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ใช้ผ่าปลาแบ่งซีก สามารถปรับขนาดของปลาที่ใช้ผ่าได้ และสามารถปรับเร็วของใบมีดเครื่องผ่าปลาแบ่งซีกได้
2. มีฝาครอบป้องกันการกระเด็นของชิ้นส่วนของปลา
3. สร้างโดยใช้สแตนเลส เกรด 304 สามารถปกป้องการเกิดสนิมและทนการกัดกร่อนจากสิ่งต่างๆ ได้ดี
ผู้ใช้เครื่องผ่าปลาแบ่งซีกที่ประดิษฐ์ขึ้น สามารถผ่าซีกปลาด้วยความสะดวก ปลอดภัย ลดเวลาในการผ่าซีกปลาได้มาก อีกทั้งลดความสกปรกของผู้ผ่าปลาได้