อุปกรณ์ตรวจจับการทำงานของพัดม

วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ตรวจจับการทำงานของพัดม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับติดตั้งภายในพัดม เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ กรณีมีการใช้งานพัดมหนักเกินไป หรือพัดลมกินกระเเสไฟฟ้าสูง อุปกรณ์จะเตือนด้วยแสงจากแอลอีดี และจะตัดการทำงานของพัดลมพัดมจะใช้งานไม่ได้จนกว่าอุณหภูมิจะลดลง หรือมีการแก้ไขระบายวามร้อนออก ซึ่งจะช่วยป้องกันการเสียหายจากความร้อน ป้องกันอุบัติภัย ป้องกันการตัดของเทอร์โมฟิวส์ ซึ่งการเปลี่ยนเทอร์โมฟิวส์จะต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนนาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นแผงวงจร ติดตั้งบริเวณฐานของพัดลมตั้งโต๊ะเดินสายวัดอุณหภูมิขึ้นไปบนมอเตอร์ไฟฟ้า สาารถตั้งอุณหภูมิได้ตามต้องการ
ใช้ป้องกันการเสียหายของมอเตอร์ไฟฟ้า และการขาดของเทอร์โมฟิวส์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ยุทธการ เทศเพ็ญอุตสาหกรรม
2นาย คณาธิป สันทาอุตสาหกรรม
3นาย รชานนท์ ชาวชะไวสามัญ
4นางสาว นฤมล ลาโพธิ์อุตสาหกรรม
5นาย วิริยะ ราชวงษ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิทธิพร กิจสมัครปวช.
2นาย เอกรัตน์ สว่างอารมย์ปวส.
3นาย นที นิ่มอนงค์ปวส.
4นาย ชาญวิทย์ จำปาทองปวส.