อุปกรณ์ตีกิ๊บสายไฟฟ้าอัจฉริยะ

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากปัญหาในการเรียนรายวิชา การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร พบว่าในการปฏิบัติงานตีกิ๊บยึดสายไฟฟ้ามีขนาดเล็กและในการตีกิ๊บยึดสายไฟฟ้าต้องใช้ค้อนในการตอกตะปู อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานสูง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำ "อุปกรณ์ตีกิ๊บสายไฟฟ้าอัจฉริยะ" โดยมีหลักการทำงาน ไม่ต้องจับตะปูและค้อนตอกตะปูสามารถทำงานโดยแรงกดกระแทก เพื่อลดความยุ่งยากและอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ตีกิ๊บเดินสายไฟฟ้า โดยนำตะปูและกิ๊บเข้าที่หัวจับยึดอุปกรณ์ จากนั้นผู้ปฏิบัติงานบีบก้านดีดสปริงเพื่อให้กลไรสปริงดีดหรือยิงตะปูเข้าสู่พื้นที่ ๆ ต้องการตีกิ๊บยึดสายไฟฟ้า
เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดอุบัติเหตุในการปฏบัติงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนะชัย วงษ์วิริยะพาณิชย์อุตสาหกรรม
2นาย อำนาจ พิขุนทดสามัญ
3นาย ปรีชา ไชยศรีษะสามัญ
4นาง นันทิดา พุทธวารพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว กฤษณา แย้มเกษรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปรมาภรณ์ ปิ่นงามปวช.
2นางสาว สายธาร พวงประดับปวส.
3นาย สิทธิพงษ์ สุวรรณาลัยปวส.
4นาย อาทิตย์ คงแก้วปวส.
5นาย สักรินทร์ ทองนิ่มปวส.