เปิดปิดประตูด้วยใบหน้าและส่งข้อความผ่านระบบไลน์

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เปิดปิดประตูด้วยใบหน้าและส่งข้อความผ่านระบบไลน์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยภายในห้องหรืออาคาร ช่วยให้เกิดความสะดวกในการใช้งานเนื่องจากผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องพกกุญแจ คีย์การ์ด หรือไม่จำเป็นต้องจำรหัสในการเปิดปิดประตู จึงช่วยให้เกิดความรวดเร็ว และสามารถส่งข้อความและรูปภาพของผู้ใช้งานในแต่ระครั้งผ่านระบบไลน์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เมื่อมีการสแกนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นใบหน้าที่บันทึกไว้ให้สามารถเปิดประตูได้หรือที่ไม่ได้บันทึกไว้ จะมีการส่งข้อความและรูปผู้สแกนไปทางโทรศัพท์มือถือที่ตั้งไว้ผ่านทาง LINE
1. ได้ความรู้ความเข้าใจระบบการทำงานของการตรวจสอบรางสร้างใบหน้า
2. ได้โปรแกรมควบคุมการทำงานของการควบคุมผ่าน Raspberry Pi
3. ได้ความปลอดภัยของทรัพย์สินภายในห้อง หรืออาคาร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรัชต์ กุมภะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว รจนา งามพักตร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว บุหงา กองสุขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เดือน เสิงเส่ยปวช.
2นางสาว ธนภรณ์ รัตนวิจิตร์ปวช.
3นางสาว ไพลิน ทองโสมปวช.
4นาย หรรษธร วงษ์ไชยาปวช.
5นาย ทัพพสาร สารเชื้อปวช.
6นาย ธีรวัฒน์ ศักดิ์แพทย์ปวช.
7นาย อภิรักษ์ เจริญสุขปวช.
8นาย ติณณภพ ว่องไวปวช.