แจ่วบองมันกุ้ง (Shrimp Flavor Jeaw Bong)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พรรณี ศรีปราชญ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ทศพล สิงห์ทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ชุตาภา น้อยเจริญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว มาลีรัตน์ สุขเอิบพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุธิชา จินดาโชติปวช.
2นางสาว กัญจน์ณิชา นิ่มน้อยปวช.
3นางสาว เดือนฉาย คงสุขปวช.
4นางสาว ทัศนีย์ สีหนูปวช.
5นางสาว พรนภา จันปรุงปวช.
6นางสาว นภาพร เอื้อเฟื้อปวช.

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยมีแนวคิดจัดทำแจ่วบองมันกุ้ง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ให้เกิดผลจริง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและบูรณาการนวัตกรรมร่วมกับเทคโนโลยีให้ เกิดมูลค่าต่อผลิตภัณฑ์ รวมถึงการนำความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ของ ผู้วิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนทำให้แจ่วบองมันกุ้งมีรสชาติแปลกใหม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แจ่วบองมันกุ้ง (Shrimp Flavor Jeaw Bong) คือ ปลาร้าสับปรุงเครื่องสมุนไพรผัดด้วยมันกุ้งให้ได้รสชาติอร่อยแปลกใหม่ โดยผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและบูรณาการนวัตกรรมร่วมกับเทคโนโลยีให้เกิดมูลค่าต่อผลิตภัณฑ์ ที่สำคัญทำจากวัตถุดิบจากธรรมชาติและไม่ใส่วัตถุกันเสีย
1. ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแจ่วบองมันกุ้งมีรสชาติแปลกใหม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค
2. เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
3. เกิดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สร้างบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหาร