ระบบเช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธง4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุภาวดี เสมอมาศสามัญ
2นาย กฤษฎา อำนาจเจริญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3ว่าที่ ร.ต. วโรดม ทิมบำรุงสามัญ
4นางสาว กมลทิพย์ เฮ่งศิริสามัญ
5นาง จริยาท ประดิษฐทรัพย์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นริศรา ภูมิไชยาปวช.
2นางสาว วรรณพร บุญเพิ่มปวช.
3นางสาว สุภัตตา รื่นเริงดีปวส.
4นางสาว ปิยะภรณ์ ช่วยนุสนธ์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ระบบเช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธง 4.0 มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้งระบบเช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธง 4.0 เพื่อประเมินคุณภาพระบบเช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธง 4.0 และเพื่อประเมินความพึงพอใจของครูทีมีต่อระบบเช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธง 4.0 การออกแบบและการสร้างระบบได้นำขั้นตอนของวงจรพัฒนาระบบ SDLC ผลจากการนำไปทดลองโดยใช้ผุู้เชี่ยวชาญจำนวน 7 คน และครูจำนวน 24 คน พบว่าผลการประเมินคุณภาพของผู้เช่ี่ยวชาญที่มีต่อระบบ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.72 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบการเช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธง 4.0 เป็น เมนูที่ใช้สำหรับเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักศึกษาในแต่ละวัน โดยสามารถระบุว่ามีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงครบหรือไม่และสามารถทราบว่าผ่านกิจกรรมหรือไม่
การเช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อเป็นการเช็คข้อมูลการมาเข้าแถวของนักเรียนในทุกวันและเก็บไว้ในฐานข้อมูล ครูสามารถเช็คชื่อนักเรียน นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงได้ทันทีผ่านระบบออนไลน์ มีการสรุปผลเด็กที่ผ่านและตกกิจกรรมในแต่ละรอบทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีเป็นผู้กำหนดขึ้น และยังสามารถเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลไว้ใช้ในอนาคต และช่วยประหยัดกระดาษ และช่วยลดปัญหาเรื่องกระดาษ