มีดตัดหวีกล้วย

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

มีดตัดหวีกล้วย สามารถแยกหวีกล้วยออกจากเครือกล้วยได้เร็วกว่าการแยกหวีกล้วยออกจากเครือแบบเดิม การตัดหวีกล้วยที่ใช้มีดในการแยกเพื่อได้หวีกล้วยและอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน อีกทั้งใช้เวลานานและได้จำนวนทีละหวีจึงสนใจที่จะทำเครื่องตัดหวีกล้วยที่ใช้ง่ายขึ้นกว่าการตัดด้วยมีดในการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตัดหวีกล้วยเอนกประสงค์ผลการทดลองตัดหวีกล้วยด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งหมดทดลองตัดจำนวน 3 ครั้งเครื่องตัดหวีกล้วยเอนกประสงค์ แบบที่ 2 สามารถใช้เวลาในการตัดหวีกล้วยได้ดีกว่าชนิดอื่น ๆ คือใช้เวลาเฉลี่ยน้อยที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

3 อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน กลุ่มเกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
1 สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์มีดตัดหวีกล้วย ได้คุณภาพมากกว่ามีดตัดหวีกล้วยแบบเดิมๆ
2 ประหยัดเวลาในการทำงาน และปลอดภัยต่อผู้ใช้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เปมิกา สุขสวัสดิ์ศิลปกรรม
2นาย แสงชัย ขวัญเกลี้ยงอุตสาหกรรม
3นาย ภักดี สิทธิการอุตสาหกรรม
4นาง วิภาพร เณรกูลศิลปกรรม
5นาย สมชาย จันทราอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย โชคชัย ใหม่คงแก้วปวช.
2นาย จักรี ทองอ่อนปวช.
3นาย ปราณนต์ มาลีปวส.
4นาย ธีระพร บำรุงปวส.
5นาย ณรงชัย คงคารอบปวส.