เครื่องร่อนมูลไส้เดือน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. สุชาติ คงสินอุตสาหกรรม
2นาย สหชาติ วงษ์เจริญผู้บริหาร
3นาย แสงอาทิตย์ เจ้งวัฒนพงศ์อุตสาหกรรม
4นาย ปรัชญา หนูปลอดอุตสาหกรรม
5นาย พัฒนพงษ์ มาตุ่นอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นราธิป สุราษฎร์ปวช.
2นาย ณัฐพล หน่อแก้วปวช.
3นาย วันชนะชัย โพนทองถิ่นปวช.
4นางสาว นริศรา เหมศิริปวช.
5นางสาว วรรณวิศา น้อมภักดีปวช.
6นางสาว วราพร โพธิ์เดชพาณิชย์ปวช.
7นาย ศิริวัฒน์ แสงพลอยปวช.
8นาย ยุทธภูมิ ใจดีปวช.
9นาย ณัฐกานต์ บุญเลาะปวช.
10นาย ปิยะวัฒน์ สว่างแจ้งปวช.

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องร่อนมูลไส้เดือน ประกอบด้วย มอเตอร์กระแสตรงปรับระดับรอบ 24V เป็นต้นกำลังในการทำงานผ่านโซ่ที่ถูกหมุนด้วยสเตอ ส่งต่อไปยังเหล็กต่อที่เป็นคันชัก ไปยังชุดตะแกรงร่อน เครื่องร่อนมูลไส้เดือนที่ออกแบบสร้างขึ้นนี้ ได้นำมาทดลองเปรียบเทียบกับการทำงานระหว่างเครื่องร่อนมูลไส้เดือนที่สร้างขึ้นกับการร่อนมูลไส้เดือนด้วยมือโดยใช้มูลไส้เดือน 1 กิโลกรัม ปรากฏว่า การร่อนด้วยมือใช้เวลา2-3 นาทีในการร่อน และเมื่อร่อนด้วยมูลไส้เดือนใช้เวลาเพียง 30 วินาที ผลการเปรียบเทียบ พบว่าการร่อนด้วยเครื่องร่อนมูลไส้เดือนจะประหยัดเวลากว่าการร่อนด้วยมือ 2นาที และผลการศึกษาการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่ทดสอบใช้เครื่องร่อนมูลไส้เดือน ปรากฏว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย x ̅ = 4.45 ได้ระดับความพึงพอใจ ระดับ ดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-.สามมารถแยกตัวไส้เดือนกับมูลไส้เดือนได้80%
-.สามารถร่อนมูลไส้เดือนได้ประมาณ1-3กิโลกรัม
- ได้เครื่องร่อนมูลไส้เดือนที่ใช้งานได้จริง
- เพื่อประหยัดเวลาในการร่อนมูลไส้เดือน
- สามารถร่อนมูลไส้เดือนในปริมาณที่สูงขึ้น