รถอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วย

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันรถเข็นผู้ป่วยนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและได้มีการพัฒนาคิดค้นผลิตอุปกรณ์ใหม่ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอีกทั้งยังมีการคิดค้นขึ้นมาเพื่อนำออกจำหน่ายเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจด้วยแนวคิดนี้จึงเป็นแรงจูงใจทำให้คิดค้นอุปกรณ์ที่ช่วยในการประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่ารถอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยการทำงานนั้นจะเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยได้เร็วกว่ารถเข็นแบบเดิม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รถอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยเพื่อหาประสิทธิภาพการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่ดีที่สุด และเปรียบเทียบกับการใช้อุปกรณ์ทั่วไปเพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ โดยมีสมมุติฐาน ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ รถอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วย มีผลต่อความเร็วในการช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากการศึกษาผลปรากฏว่า การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ด้วยรถอำนวยความสะดวกมีความรวดเร็วกว่ารถเข็นแบบปกติ
1. เกิดความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
2. ประหยัดต้นทุนในการผลิต
3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
5. เกิดความสามัคคี และนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิเชษฐ์ พรหมศรียาอุตสาหกรรม
2นาย เกริกเกียรติ ใจดีอุตสาหกรรม
3นาย ชัชชัย นนทสิงห์อุตสาหกรรม
4นาย มนตรี บุญเกิดอุตสาหกรรม
5นาย ประสิทธิ์ โอสถสุวรรณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศักดิ์ศิลา โมกสากุลปวส.
2นาย สิงหราช เอี่ยมเจริญทรัพย์ปวส.
3นาย ศุภเสกข์ ใจดีปวส.