โคมไฟไร้สกรู

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

กระป๋องอะลูมิเนียมเป็นอะลูมิเนียมที่พบในชีวิตประจำวัน มีความต้องการใช้ประมาณ 2,000 ตันต่อเดือนในประเทศ และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และคาดว่ามีการเก็บกระป๋องใช้แล้วกลับคืนมากกว่า 80% เศษกระป๋องที่ใช้แล้วเหล่านี้กว่า 90% ถูกส่งออกนอกประเทศ เพราะผู้ประกอบการในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่สนใจที่จะนำกระป๋องอะลูมิเนียมมาหลอมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยเหตุผลของการสูญเสียอะลูมิเนียมที่สูง และการเกิดมลพิษจากควัน จากเหตุผลดังกล่าว ทางผู้ดำเนินโครงการเล็งเห็นความสำคัญ จึงมีแนวคิดที่จะเอากระป๋องอะลูมิเนียมนำกลับมาใช้ใหม่โดยการสร้างสิ่งประดิษฐ์ โคมไฟ ซึ่งเอาหลักการการพับขึ้นรูปที่ได้รับการเรียนรู้ในสาขาวิชามาประยุกต์ใช้ โดยโคมไฟนี้จะไม่ใช้สกรูในการยึด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รูปร่างเป็นโคมไฟ มีกระจกและกระป๋อง
ใช้ส่องแสงสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วรพงศ์ สว่างศรีอุตสาหกรรม
2นาย ณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุลอุตสาหกรรม
3นาย อานนท์ แก้วชาติอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีระพล เชียงอินทร์ปวช.
2นาย ณรงค์เดช แย้มเกตุปวช.
3นางสาว ณัฏฐกานต์ กลิ่นทวีปวช.
4นาย สมพร แสงเพรชอ่อนปวส.