เครื่องร่อนทรายอัต V.2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปัทมาวดี รัตนากาญจน์อุตสาหกรรม
2นางสาว รัตนาภรณ์ กองวงศ์อุตสาหกรรม
3นาย เจริญพล อินขันอุตสาหกรรม
4นาย จเร สุทธิภักดีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนะวัทย์ ชัยชะนะปวช.
2นาย พีรวัส ขวัญศรปวช.
3นาย อรรถพล รักษ์นิ่มปวช.
4นาย จิรายุทธ์ มาตรเนตรปวช.
5นาย ศรัณภัทร์ ดำน้อยปวช.

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องร่อนทรายอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์1.)เพื่อออกแบบและพัฒนาสร้างเครื่องร่อนทรายอัตโนมัติเวอร์ชั่น 2 2.)เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องร่อนทรายอัตโนมัติเวอร์ชั่น 2 3.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย (Safety) 4.) เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการร่อนทรายและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ร่อนทรายได้รวดเร็วมากขึ้น พร้อมทั้งระบบความปลอดภัย สามารถปรับเปลี่ยนตะแกรงได้
ทุ่นแรงงานคนและประหยัดเวลา