ชุดควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน Apple HomeKit

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

Internet of Things (IoT) หมายถึง การที่อุปกรณ์ต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งสู่โลกอินเตอร์เน็ตทำให้มนุษย์ สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การออกแบบสร้างและพัฒนา ชุดควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน Apple HomeKit สามารถนำไปใช้อำนวยความสะดวกในการสั่งควบคุม การใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยสั่งการผ่านแอปพลิเคชัน Home บนระบบปฏิบัติการ iOS และแอปพลิเคชัน Siri ด้วยเสียงคำพูดได้ รวมทั้งยังสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว และวัดอุณหภูมิ ความชื้น ส่งข้อมูล และแจ้งเตือน แสดงผลมายัง Smart Phone และอุปกรณ์แสดงผลอื่นๆ ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยสั่งการผ่านแอปพลิเคชัน Home บนระบบปฏิบัติการ iOS ได้
2. สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยสั่งการผ่านแอปพลิเคชัน Siri ด้วยเสียงคำพูด ได้
3. สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวกรณีมีผู้บุกรุกเดินผ่าน Motion Sensor และส่งสัญญาณแสดงผลการแจ้งเตือนได้
4. สามารถตรวจวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น และแสดงผลผ่าน Smart Phone และอุปกรณ์แสดงผลอื่นๆ ได้
5. สามารถตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส และส่งข้อความเตือนผ่าน Smart Phone ได้
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน Smart Phone

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนาธรณ์ ศรีหะรัญสามัญ
2นาย ธนาธิป กิมาคมอุตสาหกรรม
3นาง สุวลี จิตนวลสามัญ
4นาง จิระพร จันทภาโสสามัญ
5นาย วิชาญ พลคงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สรศักดิ์ ทรงแก้วปวส.
2นาย ธนพล สุวรรณขำปวส.
3นาย ธนวัฒน์ จันทภาโสปวส.
4นาย ณัฐวุฒิ แอร่าหีมปวส.
5นาย ปุญญพัฒน์ เชื้อพราหมณ์ปวส.