อี เอ็น ที สมาร์ทฟาร์ม (ENT Smart Farm)

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ประสิทธิภาพของระบบ ENT Smart Farm ในส่วนระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่ มีต่อระบบ เห็นได้ว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย4.7) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีความพึงใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความปลอดภัยของระบบ ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.6) ประโยชน์ที่ได้รับจากของระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย 4.3) และการออกแบบโครงสร้างเหมาะสม กับการใช้งาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.3) ตามลำดับ ส่วนระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ความเหมาะสมของระบบ (ค่าเฉลี่ย4.1)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ENT Smart Farm มีระบบควบคุมทั้งหมดด้วยกัน 3 จุด จะเน้นการใช้ระบบโมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการสั่งการ ด้วยApplication Blynk ที่ควบคุมสภาพอากาศและความชื้น โดยผ่านสมาร์ทโฟนในระยะไกลได้
1. มีความสะดวกในการรดน้ำผ่านการสั่งการโดยสมาร์ทโฟน
2. สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลผลิตได้ ผลผลิตที่ได้สด ใหม่ สะอาดและปลอดภัย
3. สามารถป้องกันผลผลิตจากศัตรูพืชและภัยจากธรรมชาติ สามารถใช้สมาร์ทโฟนควบคุมสั่งการระบบได้จากระยะไกล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง กฤษณา เฮ็งฉุนอุตสาหกรรม
2นาย เกษม ศรีนาคาอุตสาหกรรม
3นาย วันชัย วิชิตพรชัยอุตสาหกรรม
4นาย นรัท พูนเพิ่มสุขสมบัติอุตสาหกรรม
5นางสาว เจริญศรี กาวิชัยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฐิติกร แสงพันธ์ปวส.
2นาย จักรินทร์ มีเจริญปวส.
3นางสาว พลอยอารี ลำใยปวส.
4นางสาว รัตนาภรณ์ ติ๊บปงปวส.
5นางสาว ณัฐชา สุตะคานปวส.
6นางสาว จินดาพร มาอุบลปวส.
7นาย สันติภาพ นินทลักษณ์ปวส.
8นาย พันธกร ทะชีนามปวส.
9นาย กิตติพงษ์ แก้วเงินปวส.
10นางสาว สุวัจนา บุญศิริปวส.