อี เอ็น ที สมาร์ทฟาร์ม (ENT Smart Farm)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง กฤษณา เฮ็งฉุนอุตสาหกรรม
2นาย เกษม ศรีนาคาอุตสาหกรรม
3นาย วันชัย วิชิตพรชัยอุตสาหกรรม
4นาย นรัท พูนเพิ่มสุขสมบัติอุตสาหกรรม
5นางสาว เจริญศรี กาวิชัยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฐิติกร แสงพันธ์ปวส.
2นาย จักรินทร์ มีเจริญปวส.
3นางสาว พลอยอารี ลำใยปวส.
4นางสาว รัตนาภรณ์ ติ๊บปงปวส.
5นางสาว ณัฐชา สุตะคานปวส.
6นางสาว จินดาพร มาอุบลปวส.
7นาย สันติภาพ นินทลักษณ์ปวส.
8นาย พันธกร ทะชีนามปวส.
9นาย กิตติพงษ์ แก้วเงินปวส.
10นางสาว สุวัจนา บุญศิริปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

มีระบบควบคุม อี เอ็น ที สมาร์ทฟาร์ม (ENT Smart Farm)จากสมาร์ทโฟน ทั้งหมด 3 จุด โดยแต่ละจุดใช้ระบบโมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วย Arduino MEGA 2560และ Wemos d1 mini pro ร่วมกับ Application Blynk ผ่านสมาร์ทโฟนที่มีระบบควบคุมสัญญาณการแจ้งเตือนและระบบอำนวยความสะดวก ทั้งหมด 3 จุด จากบ้าน 2 หลัง จำนวน 2 จุดและป้อมยาม 1 จุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีระบบโมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการสั่งการด้วย Application Blink ผ่านสมาร์ทโฟนทั้งหมด 3 จุด
1. มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในบ้าน 2. มีเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ
3. มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊ส และควัน 4. มีระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าควบคุมการสั่งการด้วย Application Blink ผ่านสมาร์ทโฟนได้
ประโยชน์
1. มีระบบแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนการสั่งการโดยสมาร์ทโฟน 2. มีระบบตรวจจับแก๊สรั่วทำให้ลดความสูญเสียได้
3. ช่วยอำนวยความสะดวกในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆผ่านสมาร์ทโฟน
4. สามารถป้องกันความเสียหายจากขโมย 5. อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต