กระยาสารทอบกรอบ "Crispy bun"

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ภัทรินทร์ อะสงค์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ศิริรัตน์ บุญล้อมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย วิษณุ พรหมบุตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ชนนต์ภักค์ พร้อมพรั่งสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว หทัยภัทร แรงจริงปวส.
2นางสาว สุทธินีย์ โสสิงห์ปวส.
3นางสาว ณัฐริกา ภูวงค์ปวส.
4นางสาว อภิรดี พาหาปวส.
5นางสาว สุวนันท์ ตรงใจปวส.
6นางสาว วิชญศยภัทร สร้อยจิตปวส.
7นางสาว ปิยฉัตร ทวีรัตน์ปวส.
8นางสาว ยุพเรศ เยื่อใยปวส.
9นางสาว ณัฐนรี พรหมบุตรปวส.
10นางสาว ศศิภาพร ปุศรีลาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารกระยาสารทอบกรอบ“Crispy buns”มีวัตถุประสงค์ เพื่อ1)พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้ชื่อ กระยาสารทอบกรอบ “Crispy buns” 2)เพื่อศึกษาหาความ พึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหาร กระยาสารทอบกรอบ“Crispy buns” ผลการวิจัยพบว่า1)ผลิตภัณฑ์อาหาร กระยาสารทอบกรอบ “Crispy buns”จะใช้ข้าวเม่า(หอมมะลิ) ข้าวพองงาขาวถั่วลิสงกะทิน้ำตาลมะพร้าวหญ้าหวานแบะแซเป็นวัตถุดิบในการผลิตโดยเอาส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากันและอบไล่ความชื้นรอให้แห้งจัดใส่กล่องบรรจุภัณฑ์ติดราคาพร้อมบริโภคและจำหน่าย 2)ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหาร กระยาสารทอบกรอบ“Crispy buns”พบว่าความพึงพอใจภาพรวมทั้งด้านผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์อยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์อาหารกระยาสารทอบกรอบ"Crispy buns"เป็นผลิตภัณฑ์อาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการ รสชาตอร่อยผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ถูกสุขลักษณะสะอาดและปลอดภัยมีความทันสมัยทั้งรูปลักษณ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ราคาถูก
ผลิตภัณฑ์อาหารกระยาสารทอบกรอบ"Crispy buns"เป็นผลิตภัณฑ์อาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีโปรตีนแคลเซียม และวิตามินบี 1,2,3,5 มีใยอาหารช่วยในการขับถ่ายผลิตเพื่อบริโภคและจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์