เครื่องทำน้ำอุ่นอินฟาเรด

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพในการใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นอินฟาเรด เพื่อทดสอบความพึงพอใจในการทำงานของเครื่องทำน้ำอุ่นอินฟาเรดและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นและสามารถพัฒนาและใช้งานได้จริงและหาประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำอุ่นอินฟาเรด จากผลการทดลองและสมมุติฐานในการทดลองผู้ประดิษฐ์ได้ดำเนินการทดลองและสร้างเครื่องทำน้ำอุ่นอินฟาเรดแสดงให้เห็นว่าเครื่องทำน้ำอุ่นอินฟาเรดมีคุณภาพเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการอาบน้ำอุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. มีความปลอดภัยมากกว่าเครื่องทำน้ำอุ่นทั่วไป
2.ไม่มีปัญหาไฟรั่วลงในน้ำที่ใช้งาน
3.มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับเครื่องทำน้ำอุ่นทั่วไป
1.มีความปลอดภัยในการใช้งาน
2.ไม่มีปัญหาเรื่องไฟรั่ว
3.ใช้งานได้ง่าย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปราโมทย์ ขอเหล็กอุตสาหกรรม
2นาย เกียรติชัย ศรีดอนไผ่อุตสาหกรรม
3นาย รุ่งโรจน์ อินจีนอุตสาหกรรม
4นาย ก่อพงศ์ ไวยาณิกรณ์อุตสาหกรรม
5นางสาว วาสนา ภัทรรุ่งโรจน์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อินธรา จันอุดทาปวช.
2นาย ล้อมพงศ์ แซ่เฉาปวส.
3นาย จิรวัฒน์ เปลี่ยนกลางปวส.
4นาย เจษฏา ปิ่นทำนักปวส.
5นาย อุง คำลัวะปวส.
6นาย ธีรพล ดีบุตรปวส.
7นางสาว สุนิษา ยิ้มละมัยปวส.
8นาย วิศรุต โพธิ์มาตย์ปวส.