เครื่องสแกนบัตรนักเรียน

วิทยาลัยเทคนิคถลาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการขานชื่อ คุณครูจะมีการขานชื่อนักเรียนหลังเลิกแถว และหลังเลิกในแต่ละหลังชั่วโมงเรียน ซึ้งเหมาะจะใช้สำหรับนักเรียนจำนวนมาก เพราะจะต้องใช้เวลาในการอ่านชื่อนักศึกษาและขานรับ การละรายมือชื่อในใบรายชื่อ คุณครูผู้สอนจะให้นักเรียนละลายมือชื่อในท้ายคาบเรียนหรือหลังเลิกแถว ซึ้งจะใช้เวลามากในการดำเนินการอาจจะทำให้เกินเวลาของกิจกรรมต่อไป เมื่อมีนักศึกษาจำนวนมากอาจจะทำให้นักศึกษาเข้าเรียนสาย ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้คิดค้น เครื่องสแกนบัตรนักเรียน เพื่อนำมาใช้ในการเช็คจำนวนของนักเรียน ช่วยให้ประหยัดเวลาในการเช็คชื่อ ของจำนวนนักเรียนที่มีจำนวนมาก และมีความเม่นยำในการตรวจเช็ค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยลดเวลาในการเช็คชื่อ
1 ทันต่อเทคโนโลยี
2. สะดวกรวดเร็วในการใช้สแกนบัตรเข้าชั้นเรียน
3. เป็นฐานข้อมูลไว้สำหรับการตรวจสอบได้
4. เก็บข้อมูลการเข้าชั้นเรียนของนักเรียนนักศึกษาให้เป็นปัจจุบันได้
5. ได้สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพให้กับองค์กรการศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ธัญลักษณ์ เทพณรงค์สามัญ
2นางสาว กัลยา บ้านนบพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย เดจขร แวรอนชักตีอุตสาหกรรม
4นางสาว เพ็ญนภา บิสลีมีนสามัญ
5นาย วิทยา บุตรโยธีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูมินทร์ จิรัชฌานนท์ปวช.
2นางสาว ซูเฟีย บุหงาปวช.
3นางสาว ธัญลักษณ์ เทพณรงค์ปวช.
4นาย เกษมสิทธิ์ ธรรมประดิษฐ์ปวช.
5นาย เขมทัต เปรมชัยฤทธิ์ปวช.