เซรั่มปลูกคิ้ว

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เพื่อให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้หลักการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยและการวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลิตภัณฑ์ 2) คำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยและ 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์สามารถปลูกคิ้วให้ดกดำสวยงามภายใน 14 วัน มีกลิ่นหอมน่าใช้ ไม่มีสารตกค้างหรือเป็นอันตรายต่อผิวหนังหรือ เปลือกตา บรรจุภัณฑ์ระบุวิธีใช้ คำเตือนและป้ายบอกราคา
1. ผลิตภัณฑ์สามารถปลูกคิ้วให้ดกดำสวยงาม
2. ไม่มีสารตกค้างหรือเป็นอันตรายต่อผิวหนังหรือผิวเปลือกตา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุภัตรา พรหมพุทธสามัญ
2นาง ลักขณาภรณ์ รอดบนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว นิศารัตน์ ทองอ่อนสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิราวดี ขวัญชุมปวส.
2นางสาว จิตตินี แต่งตั้งปวส.