การทำชุดตุ๊กตาจากไหมพรม

วิทยาลัยการอาชีพพล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์ชุดตุ๊กตาจากไหมพรม เกิดจากการนำเอาไหมพรมมาประดิษฐ์ชุดตุ๊กตาให้เกิดความสวยงาม เพิ่มมูลค่าของตุ๊กตา เป็นงานฝีมือนำไปใช้ได้ตกแต่งวางในห้องทำงาน โชว์ในที่ต่างๆ ทำให้บรรยากาศเกิดความน่ารักสวยงาม ชิ้นงานสามารถเก็บไว้ได้นาน คงทน สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ใช้งานได้จริง ประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามตามความเหมาะสม
2. มีความคงทนเก็บไว้ได้นาน
1. ประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงาม
2. สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ศิริวรรณ รูปสูงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ยุวธิดา แก้วมาลาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว จีรวรรณ สุดเฉลียวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง พรปภัทร สุวรรณธรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เฟื้องรัตน์ดา เศษยาปวช.
2นางสาว ศิริวรรณ ธรรมมาปวช.
3นางสาว แพรพลอย ถาเหง่าปวช.
4นางสาว จันทิมา ผ่อนจรุงปวช.
5นางสาว อริษา สาธุพันธ์ปวช.
6นางสาว เนตรชนก นาราษฎร์ปวช.
7นางสาว อารยา แสงประสิทธิ์ปวช.
8นางสาว คณาธิป ประโพธิ์ศรีปวช.
9นางสาว ธีร์จุฑา กองคำปวช.
10นางสาว ธิดารัตน์ โฮมภิรมย์ปวช.