ระบบควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮม ด้วย AI-BOT(ML-V1)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชูชาติ แซ่เตียวเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย ณัฐวัฒน์ ถาวรวงษ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว สุธิดา แบบเจริญสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รุ่งโรจน์ ผลาเกษปวช.
2นาย ต้นตระการ เจนจัดการปวช.
3นาย เด่นภูมิ พัฒนาพรปวส.
4นาย ประดิษฐ์ ประชุมชนปวส.
5นาย ธนพล เอกศักดิ์พรทวีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคตราด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน ระบบควบคุมบ้านอัตโนมัติและ Internet of Things กำลังได้รับความนิยมโดยใช้ google assistant แต่ส่วนใหญ่ใช้ Apps และ API แบบผู้ขายส่วนตัว เช่น Adafruit, Blynk, IFTTT มีฟังก์ชันพื้นฐานบางอย่างเท่านั้น เราไม่สามารถปรับแต่ง แชทบอท(Chatbot) ได้ตามความต้องการของเรา ในส่วนโครงการนี้ใช้ AI Bot ที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Machine Learning(ML) เข้ามาช่วยให้ Chat Bot นั้นฉลาดและเข้าใจภาษาของมนุษย์มากขึ้น ด้วยเทคโนโลยี National Language Processing(NLP) โดยเราใช้ Google Firebase, Dialogflow, actions ปรับแต่ง Chat Bot ซึ่งหลายบริษัทได้นำไปพัฒนา เช่น IBM, Microsoft, Google, Facebook, Amazon เป็นต้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมด้วย AI-BOT(ML-V1) คือระบบควบคุมไฟฟ้าในบ้านแบบสมาร์ทโฮม โดยใช้ Chatbot Assistant ที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Machine Learning(ML) เข้ามาช่วยให้ Chatbot นั้นฉลาดและเข้าใจภาษาของมนุษย์มากขึ้น ด้วยเทคโนโลยี National Language Processing(NLP) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการควบคุมระบบไฟฟ้าและให้ง่ายต่อการใช้งาน เปิด/ปิด สวิตช์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการสื่อสาร สนทนาโต้ตอบผ่าน Chatbot Assistant
1.ผู้ใช้งานสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าสมาร์ทโฮม ด้วย AI Chatbot Assistant
2.ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าไร้สายผ่านเสียงด้วย AI Chatbot Assistant
3. เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าไร้สายผ่านสมาร์ทโฟน