ตู้นึ่งอเนกประสงค์

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ตู้นึ่งอเนกประสงค์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างตู้นึ่งอเนกประสงค์ เพื่อทดสอบหาประสิทิภาพของตู้นึ่งอเนกประสงค์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยศึกษาประสิทธิภาพการทำความร้อนของตู้นึ่งไอน้ำ การถ่ายเทความร้อน การควบแน่นของไอน้ำ ตู้นึ่งเอนกประสงค์ ประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมครัวเรือน สามารถใช้นึ่งอาหารต่างๆ ได้ 2 ชั้น โดยให้ความร้อนด้วยฮีทเตอร์ ปรับอุณภูมิได้ ผลการออกแบบ การสร้าง และการทดลองหาประสิทธิภาพการนึ่งของตู้นึ่งอเนกประสงค์ พบว่า ตู้นึ่งอเนกประสงค์สามารถนึ่งอาหารชนิดต่างๆ ให้สุกไดที่อุณภูมิ 70- 80 องศาเซ็นเซียส และผูใช้งานตู้นึ่งอเนกประสงค์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีขนาดความกว้างไม่เกิน 60 เซนติเมตร สูง 222 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร ขนาดของช่องที่ใช้สำหรับใส่อาหาร 55 เซนติเมตร สามารถใช้นึ่งอาหารต่างๆ ได้ 2 ชั้น
สามารถใช้นึ่งอาหารต่างๆ ได้ 2 ชั้น โดยให้ความร้อนด้วยฮีทเตอร์ ปรับอุณภูมิได้ ค่าความร้อนคงที่ เนื่องจากใช้หลักการไอน้ำไหลย้อนกลับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สมสุข ขำสวัสดิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ชยางกูร ไชยวงศ์อุตสาหกรรม
3นาย ไกรสร คงคาอุตสาหกรรม
4นาย ณัฐกานต์ จงไกรจักร์อุตสาหกรรม
5นางสาว ธนพร ทองทวีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีระพัฒน์ สุขประเสริฐปวช.
2นาย สมบัติ ปอแซะปวช.
3นาย อนันทวัช สังข์ทองปวช.
4นาย พิทวัส เพ็ชรสงครามปวช.
5นาย สิริมาส ปิ่นเจริญพรทวีปวช.
6นางสาว นิศารัตน์ ช้างงามปวช.
7นาย พงศกร ทองเหี่ยงปวช.
8นาย อิสรา บุญเกิดปวช.
9นาย อนวัช สิงกาโม้ปวช.
10นางสาว วรรณนิภา ฉิมพาลีปวส.