ยาสระผมออแกนิค

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ดร. นิพนธ์ แก้วเกิดอุตสาหกรรม
2นาย ธนากร กองแก้วอุตสาหกรรม
3นาย ธนากร แก่นแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นิชชานนท์ ทรัพย์น้อยปวช.
2นางสาว สุภาพร ชุมวารีปวส.
3นางสาว อิงธุอร ผดุงศาสตร์ปวส.
4นางสาว อภิสรา บุญเรืองปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาคุณภาพของยาสระผมออแกนิค 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ยาสระผมออแกนิค ด้านด้านคุณภาพ ด้านการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และด้านรูปลักษณ์ของผลงาน และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้ยาสระผมออแกนิคในแต่ละด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ยาสระผมออแกนิค ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สามารถแก้ปัญหาผมร่วง รังแค และปัญหาที่เกิดกับหนังศีรษะได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับ มาก รองลงมาคือ มีการนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาผสมและทำให้เกิดเป็นยาสระผม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 อยู่ในระดับ มาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นและหนังศีรษะ ที่ใช้ภายนอกร่างกายเหมาะสำหรับผู้ที่แพ้สารเคมีง่ายและต้องการบำรุงเส้นผมให้มีความดกดำเงางามเป็นธรรมชาติ
1) สามารถทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะได้กับผู้ที่แพ้สารเคมีและต้องการบำรุงเส้นผม
2) สามารถนำสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น และตามครัวเรือนมาใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
3) สามารถผลิตเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้
4) สามารถนำหลักการ STEM มาใช้เพื่อผลิตยาสระผมออแกนิคได้