อุปกรณ์หักขวดยาชนิดขวดแก้ว

วิทยาลัยเทคนิคระนอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

อุปกรณ์หักขวดยาชนิดขวดแก้ว เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการหักขวดยา เกิดแนวความคิดจากการสำรวจขวดยาบำรุงผิวหน้า ผิวกาย ซึ่งยาประเภทนี้เรียกว่าเซรั่ม และ อีกประเภทหนึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาโรคที่ใช้ในโรงพยาบาล โดยปกติแล้วในการหักขวดยาชนิดแก้ว นิยมการหักโดยใช้มือ ซึ่งทำให้เกิดรอยแตกราวบริเวรขวดแก้ว และมักจะทำให้บาดบริเวรปลายนิว ผู้วิจัยจึงคิดประดิษฐ์อุปกรณ์หักขวดยาชนิดแก้วขึ้นมา เพื่อลดอุบัติเหตจากการโดนขวดแก้วบาด และสามารถหักขวดยาได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ในการหักขวดยา หรือ เซรั่มบำรุงผิว ชนิดขวดแก้วได้ดี และป้องกันไม่ให้ขอบขวดแก้วบาดนิ้ว
1.ใช้หักยาชนิดขวดแก้ว หรือขวดเซรั่มบำรุงผิว

2.สามารถใช้หักขวดยาชนิดแก้วได้หลายไซต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อุเทน พงษ์ม่วงอุตสาหกรรม
2นาย สุทธิรักษ์ วรรณนิยมอุตสาหกรรม
3นาย ทวิช แก้วกองอุตสาหกรรม
4นาย มนต์เอก ชยุติอุตสาหกรรม
5นาย โอบกุลชา รัตน์นราทรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวิชญ์ แสงทองปวช.
2นาย เกียรติศักดิ์ คงสุดปวช.
3นาย คฑาเทพ พลายด้วงปวช.
4นาย กานต์ สุวรรณรัตน์ปวส.
5นาย บัลลังก์ เคมาไชยปวส.