Data Acquisition For Industial 4.0

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องจากในสมัยก่อน ปัญหาของการเช็คอัตราการผลิตนั้นมีความแม่นยำต่ำ จึงต้องหาเครื่องมือในการวัดหรือเช็คให้มีค่าที่ได้มาตรฐานมากขึ้น โดยในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยี 4.0 ได้เข้ามาพัฒนาในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ จึงนำมาประยุกต์ในงานให้มีความเสถียรมากขึ้นโดยนำอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาร่วมในการเช็คอัตราการผลิตและนำข้อมูลที่เช็คมาได้นั้นนำมาคำนวณและส่งข้อมูลขึ้นบนฐานข้อมูล ดังนั้น Data Acquisition For Industial 4.0 จะมีจอแสดงผลเป็นกราฟแสดงผล แล้วยังสามารถส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลเพื่อเก็บและตรวจสอบได้และนำค่าไปใช้ได้อย่างแม่นยำ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อให้การเช็คอัตราการผลิตนั้นมีประสิทธภาพมากขึ้นและเสถียรมากขึ้น และ สามารถเป็นต้นแบบสำหรับให้โรงงานหรือผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้กับโรงงานนั้นๆ ผู้วิจัยจึงได้นำเสนอเครื่องเช็คกระสอบโดยต้นแบบที่พัฒนาจะมีองค์ประกอบและการทำงานดั่งขอบเขตของโครงการ ซึ่งใช้ proximity sensor เช็คอัตราการผลิตกระสอบ และ ส่งเข้าฐานข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิจัยต่อไป
1 เพื่อนำไปใช้ในการเช็คกระสอบในเครื่องจักรที่สานกระสอบ
2 ดำเนินวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น
3 ดำเนินการออกแบบเครื่องเช็คกระสอบโดยใช้โปรแกรม arduino เพื่อส่งข้อมูลขึ้นฐานข้อมูล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อาทร คุ้มฉายาอุตสาหกรรม
2นาย ธงชัย ระย้าอุตสาหกรรม
3นางสาว ชลธิชา เชิดชูสุวรรณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย บดินทร์ภัทร์ ศิริธนาวงศาปวส.
2นาย ภาณุพงศ์ ร้ายใจดีปวส.
3นาย ภูวนาท แตงโสภาปวส.