หมวกกันเปื้อนสำหรับย้อมสีผม Amazing hair dying cap

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบสร้างหมวกกันเปื้อนสำหรับย้อมสีผม Amazing Hair Dying Cap 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของหมวกกันเปื้อนสำหรับย้อมสีผม (Helmet for dyeing) และเมื่อทดสอบใช้หมวกกันเปื้อนสำหรับย้อมสีผม Amazing Hair Dying Cap มีการออกแบบให้ปรับระดับความกว้างของหมวกได้ กันน้ำ มีความแข็งแรง ทนทาน ซักทำความสะอาดได้ และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้งานหมวกกันเปื้อนสำหรับย้อมสีผม Amazing Hair Dying Cap กับวิธีการย้อมผมแบบเดิมที่ไม่มีหมวกรองกันเปื้อน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (4.71/4.66)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

หมวกกันเปื้อนสำหรับย้อมสีผม Amazing Hair Dying Cap มีคุณสมบัติและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ ใช้งานแล้วสามารถซักทำความสะอาด นำกลับมาใช้งานใหม่ได้ใหม่ ใช้งานง่ายเพียงสวมหมวกย้อมสีผมและปรับขนาดของหมวกให้พอดีกับช่วงหัวก่อนทำการย้อมผม บริเวณด้านหลังมีผ้าคลุมรองการหยดของน้ำหรือสีย้อมผมช่วยไม่ให้เปื้อนเสื้อผ้า และช่วยลดปัญหาสีผมเปื้อนบริเวณหน้าผาก ใบหู ต้นคอ ซึ่งเป็นสาเหตุของการสะสมสารเคมีในร่างกาย
ใช้สวมเพื่อช่วยปิกปิดบริเวณผิวหนังของร่างกายบริเวณ หน้าผาก ใบหู และต้นคอ ไม่ให้เปื้อนสีขณะทำการย้อมสีผม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ออมทรัพย์ สว่างเนตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง นงค์นุจ แซ่จึงสามัญ
3นางสาว สมจิตร จันศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย วงศ์เจริญ ยอดทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ขนิษฐา แหวนแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วันเฉลิม วัดพิลาปวช.
2นางสาว นรกมล วรรษาปวส.
3นางสาว นฤภร วรรษาปวส.
4นางสาว สุนารินทร์ อิ่นอ้อยปวส.
5นางสาว ปาริชาต สาแก้วปวส.
6นางสาว สิรินิตย์ ล้วนโสมปวส.