สเปรย์ไล่ยุงจากใบหัสคุณ

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อผลิตสเปรย์ไล่ยุงจากใบหัสคุณปลอดสารเคมี 2.) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรในท้องถิ่น 3.) เพื่อเรียนรู้ทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนาทวี โดยประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ จำนวน 60 คน ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า จากการศึกษาเรื่องสมุนไพรกำจัดยุง พบว่าการใช้แอลกอฮอล์ผสมใบหัสคุณ ผิวมะกรูด ตะไคร้หอมและการบูรมีฤทธิ์สามารถกำจัดยุงตายหมดทุกตัวภายใน 5 นาที ที่เป็นเช่นนี้เพราะทั้งแอลกอฮอล์ ใบหัสคุณ ผิวมะกรูด ตะไคร้หอมและการบูรมีคุณสมบัติสามารถกำจัดยุงได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสมุนไพรไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่น สามารถใช้ไล่ยุงได้ ปลอดภัยจากสารเคมี
1. ได้สเปรย์ไล่ยุงจากใบหัสคุณที่มีประสิทธิภาพ
2. เป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต
3. ได้เรียนรู้และมีทักษะในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านชีวภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วรรณา อุทัยสุริพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง บรรฑิต เพรชสมทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ปัทมา นวลศรีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
4นาง สุจิตรา จีระรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง อุทัยวรรณ ทองขะโชคพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชนากานต์ เทพทอง เทพทองปวส.
2นางสาว ยุวธิดา ชำนัญพิทักษ์วงศ์ปวส.