แผ่นรองเตารีดประหยัดพลังงานไฟฟ้า (Ironing Board for Saving Energy)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ปรีชา อ่ำทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย สุรพงศ์ อับดุลเล๊าะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย เฉลิมชัย สุขสมบูรณ์อุตสาหกรรม
5นางสาว ชญาพร กิตติรัตนกรกุลคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รัตนากร ศรีสุนนท์ปวช.
2นางสาว พรพรรณ กุพันลำปวช.
3นาย ชายชาญ เทพศรีหาปวช.
4นาย อรุณ บุญเกียรติประวัติปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ระหว่างการรีดผ้านั้นจะมีช่วงที่ผู้ใช้งาน ต้องพักเตารีดเพื่อกลับผ้าที่รีดตามตำแหน่งที่ต้องการอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการพักเตารีด จะนำเตารีดวางลงบนแท่นพักซึ่จะเป็นโลหะทั่วไป โดยในระหว่างนี้แผ่นความร้อนของเตารีดก็ยังคงทำงาน โดยระบายความร้อนออกสู่บรรยากาศตลอดเวลา และระบบตัดต่อวงจรไฟฟ้าก็จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้า ให้กับฮีตเตอร์เมื่อความร้อนลดลง เท่ากับเป็นการทำงานโดยเปล่าประโยชน์ สิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า ดังนั้นถ้าสามารถลดการถ่ายเทความร้อนในช่วงเวลาสูญเปล่า ของเตารีดไฟฟ้าได้ จะเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แผ่นรองเตารีด ประหยัดพลังงานไฟฟ้า (Ironing Board for Saving Energy) มีคุณสมบัติช่วยสะท้อนความร้อนที่ถ่ายเทออกจากแผ่นรีดของเตารีด ให้กลับไปสะสมบริเวณแผ่นรีด ของเตารีดดังเดิม ช่วยให้ลดกระไฟฟ้าที่ต้องใช้ในการทำให้ ฮีทเตอร์ภายในแผ่นรีด ร้อน เป็นการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากการใช้งานเตารีดไฟฟ้า
1. ได้อุปกรณ์สำหรับประหยัดกระแสไฟฟ้า สำหรับเตารีดไฟฟ้า
2. เป็นประโยชน์ในการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า จากการรีดผ้า