ถุงเพาะชำจากต้นธูปฤาษี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กมลวรรณ สีแก้วอุตสาหกรรม
2นาย สันติพงค์ ช่วยนุ้ยอุตสาหกรรม
3นางสาว อรุณี ทองคำอุตสาหกรรม
4นางสาว สุภาวดี เเย้มผกาอุตสาหกรรม
5นางสาว ยาใจ ธรรมพิทักษ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รัตนาภรณ์ แก้วชะมอญปวช.
2นางสาว ณัฐ์นรี สำอางค์ปวช.
3นางสาว เสาวลักษณ์ คำศรีปวช.

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

โครงการสิ่งประดิษฐ์เรื่องถุงเพาะชำจากต้นธูปฤๅษี เป็นการนำวัชพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์กระถางถุงชำเพาะต้นกล้าเพื่อการลดการใช้ถุงเพาะชำที่ทำจากพลาสติกและเป็นการนำวัชพืชมาใช้ให้เกิดประโยชน์เเก่ชุมชน ประกอบกับพื้นที่ชุมชนเป็นพื้นที่ทำการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งชาวไร่ชาวสวนใช้ถุงเพาะชำที่ทำจากถุงพลาสติกซึ่งก่อให้เกิดขยะและย่อยสลายได้ยาก เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมลพิษสภาวะโลกร้อน จากสาเหตุดังกล่าวจึงได้มีเเนวความคิดในการนำเอาวัชพืชต้นธูปฤาษีที่เป็นวัชพืชมาทำเป็นกระถางถุงเพาะชำที่สามารถย่อยสลายได้ เป็นปุ๋ยให้กับพืชพร้อมกันไปด้วย และเพื่อเป็นการทดแทน ลดการใช้ถุงเพาะชำที่ทำมาจากพลาสติก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นกระถางถุงเพาะชำสำหรับเพาะชำต้นกล้าก่อนลงปลูกเป็นถุงที่สามารถย่อยสลายได้พร้อมเป็นปุ๋ยให้กับต้นกล้าไปพร้อมกันด้วย ทำจากจากต้นธูปฤาษี ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมัก EM เเละต้นเปลือกเคบดเพื่อป้องกันเชื่อราสำหรับต้นกล้า
1.เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเพาะชำต้นกล้าที่สามารถย่อยสลายเเละเป็นปุ๋ยพร้อมกันไปด้วย
2.เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเพาะชำต้นกล้าที่สามารถเก็บความชื้นได้ดีไม่ต้องรดน้ำบ่อย เเละป้องกันเชื้อราที่เกิดขึ้นกับต้นกล้า
3.เป็นการลดการใช้ถุงเพาะชำจากพลาสติกเปลี่ยนเป็นถุงเพาะชำจากต้นวัชพืชเเทน