ครัวอาชีวเพชร ดิลิฟเวอร์ลี่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุนิสา อินทนินพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ประภาศรี ตระกลูสขุทรัพย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ธีรวัฒน์ แพทย์เพียรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง สงกรานต์ ศิรินาวีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว อรนุช กอสวัสดิ์พัฒน์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณิชกานต์ เต็มดีปวช.
2นางสาว จิราพร สาตราปวช.
3นางสาว ธมนวรรณ เงาะแก้วปวช.
4นาย สุริยา สูงตังปวช.
5นาย ภคพล เพ็ชรภักดีพงษ์ปวช.
6นาย ทศพล อิ่มมากปวช.
7นางสาว พรรณพร คุ้มเครือปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ครัวอาชีวเพชร ให้บริการอาหารแก่นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป แต่ในช่วงเวลากลางวันนักเรียนมีความต้องการซื้ออาหารเป็นจำนวนมาก ทำให้การให้บริการไม่ทันต่อความต้องการของนักเรียนนักศึกษาประกอบการบุคคลภายนอกที่ต้องการสั่งอาหาร เพื่อให้การให้บริการอาหารของครัวอาชีวเพชร มีการพัฒนาสามารถบริการได้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค คณะผู้ศึกษาจึงจัดทำแอปพลิเคชันครัวอาชีวเพชรดิลิฟเวอร์ลี่ ขึ้นโดยแอปพลิเคชันความสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขรายการอาหารลงฐานข้อมูล และสามารถสั่งซื้อผ่านแอพพลิเคชัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ
1) แอปพลิเคชันมีความสามารถในการเพิ่ม ลบ แก้ไขรายการอาหารลงฐานข้อมูล
2) สามารถสั่งซื้อผ่านแอพพลิเคชันและค้นหารายการอาหาร
ประโยชน์
ได้แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นตัวช่วยในการตอบสนองความต้องการและสามารถใช้งานได้จริง