SUEDA SERUM

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เฉลิมพร สายสนิทพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สุทธินี สหนันทรายุทธพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว พจนา สายทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว เรืองรัตน์ นิลอุบลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง สมส่ง พูลผลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุริโยทัย โถแก้วปวช.
2นางสาว จันทร์ฉาย เกิงฝากปวช.
3นางสาว กมลวรรณ ศิริธรรมปวช.
4นางสาว ธันวรส เรืองศรีปวช.
5นางสาว กนกวรรณ เพชรเอืองปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

พืชสมุนไพรอยู่คู่คนไทยมานับร้อยปี แต่เมื่อการแพทย์แผนปัจจุบันเริ่มเข้ามามีบทบาทในบ้านเราสรรพคุณและคุณค่าของ สมุนไพรไทยอันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าภูมิปัญญาโบราณก็เริ่มถูกบดบังไปเรื่อย ๆ และถูกทอดทิ้งไปในที่สุด ซึ่งความเป็นจริง คนส่วนใหญ่ก็พอรู้กันว่าสมุนไพรไทยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าใช้ประโยชน์ได้จริงและใช้ได้อย่างกว้างขวาง ชะคราม เป็นพืชพื้นบ้านที่มีมากที่สุดในจังหวัดสมุทรสงคราม จึงคิดที่จะนำชะครามมาทำเป็น ชะครามเซรั่ม มีสรรพคุณช่วยลดผื่น ลดคัน ลดขุย ลดอาการบวมของแผล ลดอาการปวดจากแมลงกัดต่อย ลมพิษ กลาก เกลื้อน อาการปวดตามข้อ สันหลัง เอว เคล็ดขัดยอก และโรคสะเก็ดเงิน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเซรั่มใช้หยดไปตรงบริเวณที่มีอาการโดยไม่ต้องใช้มือสัมผัส ประสิทธิภาพเหมือนกับยาหม่องน้ำที่ขายตามทั่วไปในท้องตลาดแก้อาการผื่นคัน รักษา กลากเกลื้อน แมลงกัดต่อย ลดอาการบวม แก้พิษจากยางต้นไม้
เป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาชะครามเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับพืชท้องถิ่น โดยใช้การวิจัยมาช่วยในการพัฒนา