ถุงพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายจากใบสับปะรด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชาญชัย แฮวอูอุตสาหกรรม
2นาง โกศล อินนวลสามัญ
3นางสาว บังอร ดำด้วงโรมสามัญ
4นางสาว ปรียาพร นาคบำรุงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิทธิกร อินทแสงปวช.
2นาย ณัฐชนน จันทร์ประดิษฐ์ปวช.
3นาย ดิศรณ์ สวัสดีปวช.
4นาย สหรัฐ วันทาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษาสมบัติของพลาสติกชีวภาพจากเซลลูโลสใบสับปะรดที่ใช้ถุงพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายจากใบสับปะรดพืชทางการเกษตร โดยมีจุดประสงค์ของการศึกษาทดลอง เพื่อ 1) ศึกษาอัตราส่วนผสมระหว่างเซลลูโลสจากใบสับปะรดต่อปริมาณเม็ดพลาสติก PLA และ PCL ที่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพของพลาสติกชีวภาพ 2) ศึกษาความต้านทานต่อแรงดึง และการยืดตัวจนขาดของแผ่นพลาสติกชีวภาพถุงพลาสติกย่อยสลาย ทางเลือกใหม่ของบรรจุภัณฑ์ ให้ความสะดวก และคงทน รับน้ำหนักได้ดี เหมาะในการบรรจุสินค้า และไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไม้ มาเพื่อการผลิตถุงกระดาษ ซึ่งจะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ให้หมดไปเร็วขึ้น ทั้งการใช้งานก็ไม่ทนทานและสะดวก เมื่อใส่สินค้าที่มีน้ำหนัก พัฒนาสู่เชิงพาณิชน์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลดภาระงบประมาณของประเทศในการกำจัดขยะร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมสะอาดและปลอดภัย
1.ได้ถุงพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายจากใบสับปะรดที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงและไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้
2.ถุงพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายจากใบสับปะรดสามารถย่อยสลายได้
3.ช่วยลดปัญหาขยะล้นเมืองได้
4.ลดปัญหาสภาพวะโลกร้อนจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ