อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการขนย้ายถังออกซิเจนผู้ป่วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชาญชัย แฮวอูอุตสาหกรรม
2นาง สุกัญญา คงเมืองสามัญ
3นางสาว ศิริรัตน์ พรหมรัตน์สามัญ
4นางสาว สุปราณี ศรีสะอาดสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นทีธร หวังลดาภิรมย์ปวช.
2นางสาว สุมินตรา สอนพงษ์ปวช.
3นาย มานะศักดิ์ หนูน้อยปวช.
4นาย วีระพนธ์ บูรพัฒน์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การใช้ออกซิเจนในโรงพยาบาลมีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากอัตราการเติบโต ของจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มมากเกินปกติ จึงเห็นถึงความสำคัญในการใช้ออกซิเจนในโรงพยาบาล ทั้งในพื้นที่ที่มีปัญหาในการจัดหาออกซิเจนและในท้องถิ่นทุรกันดารที่การขนส่งออกซิเจนชนิดบรรจุท่อเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตที่ การใช้ออกซิเจนจากถังอาจจะไม่ทันต่อการขนส่งที่ล่าช้าตามที่ต้องการ โดยมีการขนส่งและเคลื่อนย้ายด้วยคนจึงมีความเสี่ยงและอันตรายต่อร่างกาย เลยมีการผลิตรถเข็นขนย้ายถังออกซิเจนเพื่อลดเวลาในการย้ายและสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายด้วยคน เพราะอาจจะทำให้ถังออกซิเจนหล่นทับเท้าหรืออวัยวะต่างๆของร่างกายได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นคุณลักษณะอุปกรณ์ขนย้ายถังออกซิเจนเพื่อลดเวลาในการย้ายและสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายด้วยคน เพราะอาจจะทำให้ถังออกซิเจนหล่นทับเท้าหรืออวัยวะต่างๆของร่างกายได้
1.อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการขนย้ายถังออกซิเจนผู้ป่วยได้ลดการศูนย์เสียต่ออวัยวะและทรัพย์สิน
2.อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการขนย้ายถังออกซิเจนผู้ป่วยสามารถหาวัสดุอุปกรณ์ได้ง่าย และมีราคาที่ไม่สูงจนเกินไป
3.อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการขนย้ายถังออกซิเจนผู้ป่วยสามารถทำได้ง่าย และให้สอดคล้องกับแรงเสียดทานของอุปกรณ์