นิรมิตหัตถศิลป์

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

เพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทงานคหกรรมศาสตร์ ผสานองค์ความรู้ด้านศิลปะ ให้นำไปใช้ประโยชน์ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เทคนิคการเขียนสีและตกแต่งภาชนะเครื่องปั้นดินเผา ด้วยผลิตภัณฑ์แป้งดิน อศน. 1 และเมล็ดกระถิน เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใช้โดยใช้เทคนิคการเขียนสีและตกแต่งภาชนะเครื่องปั้นดินเผาด้วยผลิตภัณฑ์แป้งดิน อศน. 1 และเมล็ดกระถิน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ความประณีตและสวยงามผลิตภัณฑ์ถูกประดิษฐ์ขึ้นด้วยฝีมือที่มีความละเอียดและประณีตผลิตภัณฑ์มีการประกอบ/ติดด้วยความเรียบร้อยและการจัดและตกแต่งผลิตภัณฑ์มีความสวยงามการนำไปใช้ประโยชน์สามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง และผลิตภัณฑ์สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความคงทนถาวรใช้เป็นของที่ระลึก ของฝากมอบให้แด่ผู้ที่เคารพนับถือเนื่องในโอกาสต่างๆ
ประดับตกแต่งสถานที่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จาตุรงค์ เอี่ยมสะอาดคหกรรม
2นางสาว ส่งศรี เหรียญมณีคหกรรม
3นาย ธันยวัฒน์ เชิญแก้วสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิทธิลักษณ์ พิมพ์ประสานต์ปวช.
2นางสาว สุพัตรา วรรณกิจปวช.
3นางสาว กาญจนา จันทร์ขาวปวช.
4นางสาว พรนภา คิดการปวช.
5นาย คณิน ทองศักดิ์ปวช.
6นางสาว ธนพรรณ วาจาสิทธิ์ปวช.
7นางสาว ดวงตา พลจันทึกปวส.
8นางสาว พรรวษา สอนแก้วปวส.