ผลิตภัณฑ์เครื่องแขวนระย้าจากกะลาประดับปีกแมลงทับ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

เพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทงานคหกรรมศาสตร์ด้วยงานหัตถศิลป์ผสานองค์ความรู้ด้านศิลปะประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องแขวนระย้าจากกะลาประดับปีกแมลงทับที่สามารถทดแทนวัสดุธรรมชาติ เพื่อพัฒนาผลงานในสาขาวิชาชีพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทงานคหกรรมศาสตร์ด้วยงานหัตถศิลป์ผสานองค์ความรู้ด้านศิลปะประดิษฐ์และเปรียบเทียบการใช้วัสดุเหลือใช้ทดแทนจากวัสดุธรรมชาติ ที่มีความคงทน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ผลิตภัณฑ์เครื่องแขวนระย้าจากกะลาประดับปีกแมลงทับ มีความคงทนถาวรมีอายุการใช้ งานที่ยาวนานสามารถทดแทนวัสดุธรรมชาติได้เป็นอย่างดีและผลิตภัณฑ์เครื่องแขวนระย้าจากกะลาประดับปีกแมลงทับ ลดปริมาณการใช้วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จาตุรงค์ เอี่ยมสะอาดคหกรรม
2นางสาว ส่งศรี เหรียญมณีคหกรรม
3นาย ธันยวัฒน์ เชิญแก้วสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย คฑายุทธ์ หอนตะคุปวช.
2นาย ธนภัทร แสงแก้วพะเนาปวช.
3นางสาว สุกัญญา พุ่มพวงปวช.
4นางสาว นวพร โล่ห์เดชศักดาปวช.
5นางสาว อรัญญา โมธรรมปวช.
6นาย พิพัฒน์พงษ์ ใจหมั่นปวช.
7นางสาว ฐณิชา สะดู่ปวช.