แอพพลิเคชั่นควบคุมลู่วิ่งตามการก้าวอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยวัฒน์ ฟองสินธุ์อุตสาหกรรม
2นาย บุญเกิด สนธิพันธ์อุตสาหกรรม
3นาง ปรีดาวรรณ์ พุ่มจำปาอุตสาหกรรม
4นาย ธีรวัฒน์ ใจประดับเพชรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชนะโรจน์ สุขมัยปวช.
2นาย กาจพน เข็มเพชรปวช.
3นางสาว ฤทัยวรรณ เต็มถุงปวช.
4นางสาว อรทัย คำบุพผาปวช.
5นางสาว ธนพร มีสัตย์ปวช.
6นางสาว อรวรรณ เพชรเจริญสุขปวช.
7นาย อัครพล ยวงทองปวช.
8นางสาว นิรัชชา สุกใสปวช.
9นาย ชุติพนธ์ สาลีปวช.

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ลู่วิ่งไฟฟ้าทั่วไปที่ใช้ในการออกกำลังกาย การใช้งานต้องควบคุมความเร็วตามโปรแกรมหรือเลือกใช้งานจากผู้ใช้ ทำให้เกิดความไม่สะดวก หากนำมาใช้กับการทำกายภาพบำบัดอาจเป็นอันตรายได้ จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำลู่วิ่งให้สามารถทำงานตามการใช้งานของผู้ใช้ได้ หยุดเมื่อต้องการหยุด โดยออกแบบลู่วิ่งให้สามารถควบคุมความเร็วและการเคลื่อนที่ของลู่วิ่งตามการใช้งาน อาศัยหลักการการประมวลผลภาพ (Image Processing) ด้วยกล้องบนโทรศัพท์มือถือ วิเคราะห์และหาความสัมพันธ์ควบคุมความเร็วให้เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถใช้ในการออกกำลังกายทั่วไปและกับผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัดในการฟื้นฟูสมรรถนะการเดิน มีลักษณะเป็นแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-ควบคุมการทำงานด้วยโทรศัพท์ ควบคุมความเร็วตามการใช้งานของผู้ใช้
-ออกกำลังกายหรือทำกายภาพบำบัดได้อย่างต่อเนื่องเหมือนลู่วิ่งทั่วไป
-ใช้ในการทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถนะการเดิน หรือออกกำลังกายเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรง