การเร่งการเจริญเติบโตของผักสลัดด้วยแสงอาทิตย์เทียม

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ผักสลัดนั้นต้องการอากาศที่เย็นในการเจริญเติบโตที่ 20-25 องศาเซลเซียส แต่ในประเทศไทยนั้นมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนจึงไม่เหมาะกับการปลูกผักสลัด จึงต้องทำการปลูกผักสลัดในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเหมาะสมกับผักสลัด และเร่งการเจริญเติบโตด้วยแสงอาทิตย์เทียมจากหลอด LED (แสงอาทิตย์เทียม) จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าการปลูกด้วยแสงอาทิตย์ธรรมชาติ ทำการเร่งการเจริญเติบโตของผักสลัดได้ดีเพื่อให้ได้ผักสลัดปลอดสารเคมีที่มีคุณภาพด้านเกษตรกรรมและด้านสุขอนามัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ได้เร่งการเจริญเติบโตของผักสลัดจากหลอด LED และปราศจากสารเคมี เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านการหาซื้อยาฆ่าแมลง เนื่องจากไม่มีแมลงและวัชพืชเข้าไปในตู้ปลูกผักสลัดได้
ประหยัดค่าใช้จ่ายทาด้านการหาซื้อยาฆ่าแมลง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นภพล รัตนสุนทรอุตสาหกรรม
2นาง พนิตนาฎ สุภาไชยกิจพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ขวัญเมือง อาญาเมืองปวช.
2นาย กิตติภพ พูนเพิ่มสุขสมบัติปวช.
3นาย พิเศษ จูเซียนปวช.
4นาย วีรวัฒน์ เอี่ยมอุดมปวช.
5นาย มงคล อรุณศรีปวช.
6นาย มุรธา บัวจรปวช.