ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากใบลาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยโบราณสะท้อนการดำรงชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีทีดีงาม ได้มีการคิดสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุ ธรรมชาติใกล้ตัว นำมาประดิษฐ์ จนเกิดความสวยงาม ปราณีต อ่อนช้อย เฉกเช่น ต้นลาน เป็นพืชทีมีในท้องถิ่นทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์จากต้นลานได้ทุกส่วน เช่น ลำต้น กาบ ใบลาน เป็นต้น ซึ่งใบลานมีลักษณะ ก้านยาว แผ่นบาง คุณสมบัติ ยืดหยุ่นได้ดี ไม่เปราะและแตกง่าย จึงสามารถนำมาประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งได้ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดรังสรรค์ผลงานประดิษฐ์นำมาเป็นเครื่องประดับจากใบลานตกแต่งร่างกายใส่ลวดลายและสีสัน สวยงาม ปราณีต และเพื่ออนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.นำไปประดับตกแต่งบนร่างกายได้ตามความเหมาะสม
2.เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากใบลาน
ใช้ประดับร่างกายแทนเครื่องประดับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ยุพิน กิติโกระสามัญ
2นางสาว สุดา แก้วนพรัตน์สามัญ
3นางสาว กัญชลี สาครไพบูลย์คหกรรม
4นางสาว ขันสวาท หินเธาว์สามัญ
5นาย บัญชา พทธวาศรีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พรทิพา บัวบุศปวช.
2นางสาว ขวัญจิต นิลมาศปวช.
3นางสาว สุกัญญา ปทุมวันปวช.
4นางสาว กรพิน กีสะบุตรปวช.
5นาย พิชัยยุทธ์ พิมพาชะโรปวช.
6นาย ธีรภัทร แซ่เอียมปวช.
7นางสาว เกวสิน จันทวิโรน์ปวช.
8นางสาว สิริลักษณ์ ชุมทองปวช.
9นางสาว สิรภัทร หีมลิหมันปวส.
10นาย กษิดิส ยอยรู้รอบปวส.