เครื่องคั่วเเละกระเทาะเปลือกถั่วลิสง

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเครื่องคั่วและกะเทาะเปลือกถั่วลิสง แก้ปัญหา พัฒนาและหาประสิทธิภาพ การทดลองครั้งนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาเครื่องคั่วและกะเทาะเปลือกถั่วลิสง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิตหรือจำหน่ายถั่วลิสง แปรรูปในจังหวัดนครปฐม เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ เครื่องคั่วถั่วและกะเทาะเปลือกถั่วลิสง แบบบันทึกผลการทดลอง และแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้เครื่องคั่วถั่ววิเคราะห์ข้อมูลค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถคั่วถั่วและกะเทาะเปลือกถั่วลิสงได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในปริมาณมากใช้เวลาน้อยลง ตลอดจนช่วยความลดเมื่อยล้าจากการคั่วและกะเทาะเปลือกถั่วลิสงแบบดั้งเดิม ถั่วลิสงที่คั่วแล้วจะมีสีเหลืองอมน้ำตาลเข้ากัน เป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มมูลค่าให้ผู้ผลิตจำหน่าย
สามารถคั่วถั่วลิสง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คมสันต์ ม่วงทิพย์อุตสาหกรรม
2นาย เทอดศักดิ์ แก้วคงคาผู้บริหาร
3นาย สมศักดิ์ ดีเอี่ยมอุตสาหกรรม
4นางสาว สาวิตรี สวัสดีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชลศักดิ์ เเย้มเพ็งปวช.
2นาย อานนท์ เพียรทองปวช.
3นาย กิตติกร แช่มประสิทธิ์ปวช.
4นาย ชลสิทธิ์ พงษ์สุวรรณปวช.
5นาย ชนกานต์ เก้าลิ้มปวช.
6นาย เอกรินทร์ เพชรรักษ์ปวช.
7นาย ไตรวิทย์ สถิระรัตน์ปวช.
8นาย อนุสรณ์ อาสนไชยปวช.
9นาย อรรถพล ศรีทองปวช.
10นาย อาณัติ ตั้งเพียรปวช.