กล่องเก็บพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ทัดดาว ศรีวิไลอุตสาหกรรม
2นาย ศราวุธ ศรีวิไลอุตสาหกรรม
3นาย อาทิตย์ กล้าหาญอุตสาหกรรม
4นาย เกียรติศักดิ์ น้ำกระโทกอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภัทรวรรณ ทองเหลืองปวช.
2นาย ชญานนท์ มานิตย์นาคปวช.
3นาย ธีรทัต ศรีษาคำปวช.
4นาย ภูมิภัทร งามสมฤกษ์ปวช.
5นาย ธนภัทร บัวมีศิลป์ปวช.
6นาย อัฐพล มาพิบูลย์ปวช.
7นาย ณัฐวุฒิ วงค์สันเทียะปวส.
8นาย อภิสิทธิ์ สารโชติปวส.
9นาย คุณานนท์ มานิตย์นาคปวส.
10นางสาว อรนิชา สรกิจปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง พัฒนาและหาประสิทธิภาพของกล่องเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานกล่องเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ประชาชนบ้านหนองเสาเดียว ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กล่องเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ คู่มือการใช้งานกล่องเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ ผลการวิจัย พบว่า กล่องเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ มีประสิทธิภาพสามารถอนุรักษ์พลังงานได้ และความพึงพอใจต่อการใช้งานกล่องเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ในระดับ มาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จะมีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะทำการผลิตไฟฟ้ากระแสตรง DC เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ เก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ที่แบตเตอรี่ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านอินเวอร์เตอร์ จะทำหน้าที่แปลงกระแสตรง(DC) ที่ได้จากแผงโซล่าร์เซลล์ มาเป็นกระแสสลับ (AC) 220V 50Hz.
กล่องเก็บพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ สามารถใช้งานในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) 220V 50Hz. จำนวน 2 ช่อง ใช้งานในระบบไฟฟ้ากระแสตรง 12 V. จำนวน 1 ช่อง และ พอร์ต USB จำนวน 4 พอร์ต สะดวกใช้งานกับทุกพื้นที่