ก้อนผักตบชวาเพื่อปลูกพืช

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นภพล รัตนสุนทรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติภพ พูนเพิ่มสุขสมบัติปวช.
2นาย ขวัญเมือง อาญาเมืองปวช.
3นาย พิเศษ จูเซียนปวช.
4นาย วีรวัฒน์ เอี่ยมอุดมปวช.
5นาย มงคล อรุณศรีปวช.
6นาย มุรธา บัวจรปวช.

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากในแม่น้ำลำคลองของประเทศไทยมีผักตบชวาเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เพราะ ผักตบชวานั้นเป็นสิ่งที่ ขัดขวางการคมนาคมและทำให้น้ำไหลติดขัดและ เมื่อผักตบชวาตายจะลงกองสู่พื้นใต้ผิวน้ำทำให้น้ำตื้นเขินและเกิดปัญหาน้ำท่วมได้ จึงได้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถลดปริมาณผักตบชวาในแม่น้ำของประเทศไทยได้ โดยการนำผักตบชวามาอัดก้อน ซึ่งก้อนผักตบชวาที่นำไปอัดก้อน และใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการใช้จุลินทรี NTK ที่ช่วยในย่อยสลายผักตบชวาให้เป็นปุ๋ยและช่วยในการเจริญเติบของพืช และผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราในรากพืชได้ ก้อนผักตบชวานั้นเป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างดี และ ทำให้เกิดผลผลิตทางการตลาดด้านเกษตรกรรมได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้สำหรับปลูกพืช เพราะผักตบชวามีธาตุอาหาร NPK สูงซึ่งเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในการเจริญเติบโต และผสมปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนเข้าไปและใช้เชื้อราไตโคเดอร์มาในการช่วยกำจัดโรค เช่น ราก ของพืชเป็นต้น ประสิทธิภาพของก้อนผักตบชวาใช้ในการปลูกพืชได้เป็นอย่างดี และช่วยแก้ปัญหาระบบนิเวศในน้ำได้
มีธาตุอาหารNTK ที่ช่วยในการย่อยผักตบชวาที่มีธาตุอาหารNPKและช่วยลดปริมาณผักตบชวาในแม่น้ำลำคลอง