อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง บุษบรรณ ลิขิตธีระกุลศิลปกรรม
2นางสาว สรสรี สุประภาศิลปกรรม
3นาย ฐิติพันธ์ อุ่นกาศศิลปกรรม
4นาง เดือนเพ็ญ อินทานนท์ศิลปกรรม
5นาย ถาวร อินทานนท์ศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วรรณษา อินทรวิเชียรปวช.
2นาย วรากรณ์ ใขแสงปวช.
3นาย ธวัฒชัย อินต้นวงศ์ปวช.
4นาย สุทธิภัทร เจริญจิตรพัฒนาปวช.
5นางสาว จิตราศร บัวงามปวช.
6นาย ปกรณ์ สร้อยทองปวช.
7Miss นลินนิภา อุตตะมะปวช.
8Miss ปภาวี เมืองเจริญปวช.

ประเภท :

บทคัดย่อ

โครงงาน หัตถานฤมิตเป็นงานที่นำวิธีการลงรักปิดทอง มาทำลายบนกระเป๋าหนัง เพื่อใช้กับสตรีที่ใส่ชุดไทยๆ เป็นความคิดที่นำศิลปะไทยที่เป็นศิลปะที่อยู่บนฝาผนัง บานประตู หน้าต่างให้มาอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้สอยได้ และให้มีความสวยงาม วิจิตรทรงคุณค่ากับหญิงไทย ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นการบูรณาการของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนังและแผนกวิชาการออกแบบ จัดทำกระเป๋าถือสตรีที่ทรงคุณค่าและอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นกระเป๋าผลิตภัณฑ์หนังแท้ ลวดลายไทย ใช้งานได้นาน ดูสวยงาม และแปลกใหม่
ใช้เป็นกระเป๋าถือสุภาพสตรี ที่ทำจากหนังวัวฝอกฝาด เป็นกระบวนการที่ทำลวดลายไทยแบบโบราณ คือ การลงรักปิดทอง