ระบบแจ้งเตือนสัญญาณไฟแผงหน้าปัดรถยนต์ด้วยเสียง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์อุตสาหกรรม
2นาง ธัญนันท์ ชัยศรอุตสาหกรรม
3นาย เฉลิมศักดิ์ ตันติเจริญวิวัฒน์อุตสาหกรรม
4นาย ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณอุตสาหกรรม
5นาย ชาญชัย แฮวอูอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย คุณัชญ์พงษ์ เชาว์แล่นปวช.
2นาย รัตนพงค์ แก้วนราปวช.
3นาย สรวิศ สิกธรรมปวช.
4นาย ภานุรุจ นิลรัตน์ปวส.
5นาย ณัฐกานต์ ปานสุวรรณปวส.
6นาย วีระพล บุญจันทร์ปวส.
7นาย มงคลชัย ลือชาปวส.
8นาย ณัฏธพงศ์ คุณวิจิตรปวส.
9นาย สิทธิพร จันทานิตย์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ระบบแจ้งเตือนสัญญาณไฟแผงหน้าปัดรถยนต์ด้วยเสียง ออกแบบนวัตกรรมให้มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีสัญญาณไฟแผงหน้าปัดรถยนต์ด้วยเสียง เฉพาะส่วนที่มีผลต่อการเกิดความเสียหายหรือเกิดปัญหาจากรถ หากเกิดการผิดปกติขึ้นที่ไฟแผงหน้าปัดรถยนต์ขึ้นจะทำให้นวัตกรรมจะดำเนินการแจ้งข้อมูลชื่อของเซ็นเซอร์บนแผงหน้าปัดรถยนต์ด้วยเสียงทันที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ระบบแจ้งเตือนสัญญาณไฟแผงหน้าปัดรถยนต์ด้วยเสียงสามารถลดปัญหาความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
2. สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์
แจ้งเตือนเมื่อมีสัญญาณไฟแผงหน้าปัดรถยนต์ด้วยเสียง ทำให้ทราบความผิดปกติ ช่วยในการลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน