สเปรย์กันยุง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ดร. นิพนธ์ แก้วเกิดอุตสาหกรรม
2นาย ธนากร กองแก้วอุตสาหกรรม
3นาย ธนากร แก่นแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วรรณวิสุทธิ์ อินทร์พิบูลย์ปวช.
2นางสาว พนิดา นิลนนท์ปวช.
3นางสาว สุภาพร ชุ่มวารีปวส.
4นางสาว อิงธุอร ผดุงศาสตร์ปวส.
5นางสาว อภิสรา บุญเรืองปวส.
6นาย อภิวัฒน์ น้อยเหลือปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาคุณภาพของสเปรย์กันยุง 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สเปรย์กันยุง ด้านด้านคุณภาพ ด้านการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และด้านรูปลักษณ์ของผลงาน และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้สเปรย์กันยุง ในแต่ละด้าน ความพึงพอใจของผู้ใช้สเปรย์กันยุง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สามารถกันยุง หรือแมลงได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับ มาก รองลงมาคือ มีการนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาผสมและทำให้เกิดเป็นสเปรย์กันยุง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 อยู่ในระดับ มาก และข้อที่มีค่าน้อยที่สุดคือ มีการนำหลักการทางคณิตศาสตร์มาสร้างเป็นชิ้นงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 อยู่ในระดับ มาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นยาสมุนไพรของไทยที่มีอยู่ในครัวเรือนและมีสรรพคุณป้องกันจากแมลง โดยเฉพาะยุง
1) สามารถไล่ยุง และแมลงต่าง ๆได้
2) สามารถนำสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น และตามครัวเรือนมาใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
3) สามารถผลิตเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้
4) สามารถนำหลักการ STEM มาใช้เพื่อผลิตสเปรย์กันยุงได้