ปะการังเทียมชีวภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์อุตสาหกรรม
2นางสาว สายฝน แก้วสมอุตสาหกรรม
3นางสาว นุชจรี สุกใสอุตสาหกรรม
4นาย วัชรินทร์ รัศมีอุตสาหกรรม
5นาย เฉลิมศักดิ์ ตันติเจริญวิวัฒน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัชรพงษ์ คันธินทระปวส.
2นาย สุรยศ อุดมวิทยาไกรปวส.
3นาย รัตนวีร์ ลิมปพยอมปวส.
4นาย วีระพล บุญจันทร์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ปะการังเทียมชีวภาพ ออกแบบและสร้างจากผลผลิตจากพืชเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 1) วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สามารถทดแทนซีเมนต์ ได้แก่ ขี้เถ้าแกลบ เถ้ากะลาปาล์ม 2) ยางพาราจากธรรมชาติ และ 3) เปลือกหอยนางรม เมื่อทดลองหาอัตราส่วนที่เหมาะสม ของปะการังเทียมชีวภาพ คือ กะลาปาล์มเผา 30% ขี้เถ้าแกลบ 20 % ยางพารา 20% และ เปลือกหอยนางรม30% ซึ่งมีค่าความต้านแรงอัดสูงสุด(28.79 kg/cm2) โดยผู้เรียนที่จัดการเรียนรู้แบบ STEM รายวิชาโครงการมีคะแนนสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนแบบปกติร้อยละ 13.44 และ เมื่อศึกษาความพึงพอใจต่อปะการังเทียมชีวภาพ พบว่าผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจต่อ ปะการังเทียมชีวภาพภาพรวมในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ใช้วัสดุจากธรรมชาติและของเหลือใช้นำมาสร้างปะการังเทียมชีวภาพสำหรับช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2 นวัตกรรมมีลักษณะคล้ายคลึงกับปะการังจริง มีรูพรุนจากยางพาราทำให้ปะการังตัวอ่อนสามารถเกาะได้ง่ายยิ่งขึ้น
ปะการังเทียมที่ผลิตจากพืชเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 1) วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สามารถทดแทนซีเมนต์ ได้แก่ ขี้เถ้าแกลบ เถ้ากะลาปาล์ม 2) ยางพาราจากธรรมชาติ และจากชิ้นส่วนของสัตว์คือ 3) เปลือกหอยนางรม